Frekomos SK s.r.o., Slovenská republika

Spoločnosť Frekomos SK, s.r.o bola založená v roku 2000. Venuje sa výstavbe, rekonštrukciám a opravám komunikácií a plochám pre cestnú a priemyselnú výstavbu.

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele Sro, vložka 39836

V roku 2001 sa spoločnosť podrobila procesu certifikácie kvality a dostala certifikát kvality v zmysle normy ISO 9001:2001 pre vykonávanie týchto technológií:

  • obnova a zosílenie krytu vozovky recykláciou za horúca na mieste
  • frézovanie vozoviek za studena
  • doprava a pokládka asfaltových zmesí
  • recyklácia podkladných vrstiev na mieste
  • zlepšenie zemín hydraulickými spojivami na mieste

Spoločnosť sa zameriava na využitie moderných technológií pre výstavbu, rekonštrukciu a opravy komunikácií pri využití pôvodných materiálov.

; ;

Naše certifikáty

;
Kontakt: Domové role 69
829 05 Bratislava
Slovenská Republika