Recyklácia za horúca

Obnova a zosilnenie krytov vozoviek recykláciou za horúca na mieste

- - -Recyklácia za horúca na mieste je nízkoodpadová technológia znižujúca zásadné množstvo vstupných surovín pri rekonštrukciách obrusných a ložných vrstiev pozemných komunikácií.

Touto progresívnou technológiou dochádza k reprofilácii a kvalitatívnemu vylepšeniu existujúcej asfaltovej vrstvy a v rovnakom pracovnom cykle je možné súčasne položiť aj novú obrusnú vrstvu (REMIX PLUS).

 

Výhody recyklácie za horúca na mieste

 

Technológie a oblasti použitia

Strojnú súpravu pre recykláciu za horúca tvoria predhrievače, ktoré recyklovanú vrstvu vozovky pozvoľna nahrievajú na predpísanú teplotu pomocou propán-butánových infražiaričov, remixér, ktorý ohriatu vrstvu rozpojí frézovacím bubnom a takto získanú zmes dokonalo premieša aj s prípadnými pridanými komponentami (asfalt, kamenivo, asfaltová zmes). Finálnou časťou remixéru sú dve nezávislé vyhrievané lišty, ktoré homogenizovanú zmes rozprestierajú, profilujú a predhutňujú.

Dohutnenie recyklovanej vrstvy alebo súvrstvia na predpísanú mieru zhutnenia je realizované dvoma tandemovými cestnými valcami.

Popísaná strojná súprava umožňuje realizáciu štyroch základných technológií recyklácie asfaltových vrstiev za horúca na mieste.

Najpoužívanejšie technológie recyklácie za horúca na mieste sú REMIX a REMIX PLUS, menej časté technológie sú RESHAPE a REPAVE.

 

Remix

Úprava priečneho profilu vozovky s pridaním chýbajúcich komponentov zmesi s premiešaním.

Pôvodná asfaltová vrstva sa upravuje na požadované fyzikálno–mechanické vlastnosti pridaním potrebných komponentov. Konštrukcia remixéru umožňuje pridávanie asfaltového spojiva a asfaltovej zmesi podľa predpísanej receptúry.

Technológia REMIX pozostáva z nasledovných krokov:

 

Remix plus

Úprava priečneho profilu vozovky s pridaním chýbajúcich komponentov zmesi s premiešaním zmesi a položením novej asfaltovej vrstvy.

Pri použití technológie REMIX PLUS sú položené dve asfaltové vrstvy súčasne. Pôvodná vrstva vozovky sa upraví technológiou REMIX pomocou pridania potrebných komponentov na základnú recyklovanú ložnú vrstvu a na ňu sa položí v jednom pracovnom cykle nová plusová obrusná vrstva.

Technológia REMIX PLUS pozostáva z nasledovných krokov:

 

 

Oprava pozdĺžnych trhlín a škár

Pozdĺžne trhliny a otvorené pracovné škáry asfaltových vozoviek sú častým javom na našich cestách (najčastejšie vznikajú v napojení jednotlivých jazdných pruhov). Ak nedôjde k včasnému odstráneniu týchto porúch, dochádza k postupnej degradácii obrusnej vrstvy, vzniku výtlkov a k zníženiu životnosti celej vozovky.

V prípade opráv porúch pozdĺžnych a pracovných škár sa používajú remixéri s pevnou pracovnou šírkou 300mm, 500mm, 600mm alebo 1000mm v závislosti na šírke poruchy. Pri recyklácii za horúca na mieste je komunikácia predhriata infražiaričmi remixéra do hĺbky 60 – 70 mm, samotná recyklácia sa realizuje v hĺbke 30 – 40 mm. Pri recyklácii za horúca je povrch vozovky nahrievaný propán-butánovými žiaričmi remixéra. Nahriata vrstva je remixérom rozpojená a obohatená dávkovaním asfaltovej emulzie a novej obaľovanej asfaltovej zmesi. Rozpojením už nahriatej vrstvy nedochádza k poškodzovaniu zŕn kameniva v zmesi ako pri bežnom frézovaní za studena, preto nie je potrebné upravovať krivku zrnitosti pridaním doplnkového kameniva. Upravené zmes je následne rozprestretá a predhutnená lištou remixéra. Takto zrealizované oprava je nakoniec zhutnená tandemovým cestným valcom.