Vaša lepšia cesta

FREKOMOS SK – Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť FREKOMOS SK, s.r.o. bola založená v roku 2000. Je dcérskou spoločnosťou českej spoločnosti FREKOMOS, s.r.o.

Spoločnosť sa zameriava na využitie moderných technológií pre výstavbu, rekonštrukcie a opravy pozemných komunikácií a plôch pre cestnú a priemyselnú výstavbu pri využití pôvodných materiálov.

Technológie spoločnosti FREKOMOS SK, s.r.o. prispievajú k znižovaniu objemov odpadov a obmedzeniu čerpania neobnoviteľných prírodných zdrojov.

Cieľom spoločnosti je poskytovať zákazníkom služby v garantovanej kvalite za primeranú cenu v požadovaných termínoch.

Spoločnosť FREKOMOS SK, s.r.o., je spoločnosťou, ktorá dbá o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov. Naše stavby a technológie sú bezpečné pre zamestnancov aj pre okolité prostredie a zanechávajú v ňom minimálnu ekologickú stopu.

 

Certifikácia

Spoločnosť FREKOMOS SK, s.r.o. spĺňa v požadovanom rozsahu certifikačné kritéria systému managementu kvality podľa STN EN ISO 9001:2016, environmentálneho systému podľa STN EN ISO 14001:2016 a systému managementu BOZP podľa STN ISO 45001:2019.

Vybudovaný systému riadenia managementu je základným nástrojom pre napĺňanie stanovenej stratégie a cieľov spoločnosti, a to najmä s ohľadom na bezpečnosť práce, kvalitu technologických postupov a stavebných zákaziek a riadenia environmentálneho managementu.

Pravidelný dozor certifikačného orgánu a každoročné vyhodnocovanie efektívnosti jednotlivých procesov zabezpečujú funkčnosť systému a sú zárukou neustáleho plnenia požiadaviek pomocou známych technológií a dostupného technického vybavenia.