Zlepšovanie zemín

Zlepšovanie zemín

- - -Pri výstavbe zemných konštrukcií inžinierskych a pozemných stavieb sa v súčasnosti používa progresívna technológia úpravy nevhodných zemín primiešaním hydraulických spojív. Použitím tejto technológie dochádza k fyzikálno-technickým procesom medzi CaO a ílovými minerálmi za prítomnosti vody, čo vedie predovšetkým k výraznému nárastu únosnosti zemín, ale tiež k zvýšeniu odolnosti voči mrazu, k zníženiu náchylnosti k objemovým zmenám a k zlepšeniu podmienok zhutňovania.

 

- - -Použitie technológie úprav zemín hydraulickými spojivami v špecifických podmienkach nevhodných stavenísk výrazne zefektívňuje vykonávanie zemných prác, znižuje náklady na výstavbu, skracuje dobu výstavby a zaisťuje vysokú výstupnú kvalitu diela. Vďaka tejto technológii nie je nutné vykonávať nákladné druhotné sanačné opatrenia, ako je výmena nevhodných zemín – odťaženie, odvoz, uloženie na skládky a následný dovoz a rozprestretie vhodných zemín. Určenie druhu spojiva, hrúbky vrstiev a návrh zmesi je potrebné vždy vykonať na základe súboru preukazných skúšok.