Údržba cestných krajníc a priekop

Údržba nespevnených krajníc a priekop

Úspora nákladov investovaných do opráv pozemných komunikácií

Správna funkčnosť nespevnených krajníc a priekop pozemných komunikácií je nevyhnutná pre udržanie dobrého technického stavu a maximálne predĺženie životnosti vozovky. Zrezaním nespevnených krajníc a údržbou priekop je zabezpečený neustály odtok vody z vozovky a z jej podložia. Tým je možné predchádzať podmáčaniu, vyplaveniu a podmytiu krajníc, vytváraniu výtlkov, mlák a mrazových trhlín vo vozovke, čo v konečnom dôsledku zvyšuje efektívnosť a úsporu nákladov investovaných do opráv pozemných komunikácií.

Nemalý prínos údržby nespevnených krajníc a priekop spočíva vo zvýšení bezpečnosti dopravy. Jeden z hlavných dôvodov zabezpečenia odtoku dažďovej vody z vozovky je predchádzanie vzniku efektu Aquaplaningu.

Naša služba spočíva v nasadení priekopového a krajnicového rýpadla MULAG HS 2400 a krajnicovej frézy DÜCKER SBF 900, ktoré svojím výkonom môžu pomôcť pred popísanými rizikami. Vďaka parametrom a efektívnosti týchto strojov nie je potrebné pri vykonávaných prácach väčšie dopravné obmedzenie. Stroje sa uplatňujú na všetkých typoch pozemných komunikácií.

 

MULAG HS 2400

Rýpadlo konštruované pre zrezávanie nespevnených krajníc, profiláciu existujúcich a hĺbenie nových priekop. Optimálna profilácia priekop a krajníc je dosiahnutá prispôsobením pracovnej lyžice požadovanému profilu, jej následným ťahaním a zrezaním prebytočných nánosov. Kabína obsluhy sa pri práci vysúva pomocou teleskopického ramena priamo nad priekopu alebo krajnicu. Z tohoto miesta je úkon stroja kontrolovaný najlepšie. Vďaka konštrukcii rýpadla je možné vyhýbať sa prekážkam ako sú stromy a dopravné značenie. Krajnicová lyžica s minimálnou výškou umožňuje zrezávať krajnice aj pod bezpečnostnými zvodidlami.

Rýpadlo MULAG HS 2400 nepoužíva žiadne rotačné nástroje, len rezné plochy profilových lyžíc z vysoko kvalitnej oceli. Nevzniká tak žiadne ďalšie znečistenie okolitých plôch, ako je tomu u priekopových fréz. Vyťažená zemina je odkladaná na vlastnú korbu rýpadla, ktorá je vysypávaná v pravidelných intervaloch na korbu pristaveného nákladného vozidla a ďalej transportovaná na skládku. Odvoz vyťaženej zeminy tak môže prebiehať permanentne bez prestojov. Denný výkon priekopového rýpadla Mulag HS 2400 je až 1300 bm profilovanej priekopy a až 2500 bm zrezanej nespevnenej krajnice.

 

DÜCKER SBF 900

Krajnicová fréza je nasadzovaná k odstráneniu nánosov na nespevnených krajniciach, za účelom plynulého odtoku vody z povrchu vozovky. Vrstva nánosu na krajnici je zrezaná pomocou rotačného nástroja a takto vyťažená zemina je pomocou pásového dopravníka kontinuálne nakladaná na dopravný prostriedok, ktorý ju následne odváža na skládku. Nevzniká tak žiadne ďalšie znečistenie okolitých plôch. Šírka záberu je 800 až 2300 mm a má vplyv na pracovnú rýchlosť stroja. Hrúbka frézovanej vrstvy je max. 100 mm na jeden záber. Práce je možné realizovať aj pod bezpečnostnými zvodidlami. Denný výkon krajnicovej frézy môže byť až 6000 bm.